Michalina Diakow

Regulamin sklepu internetowego


 

Regulamin sklepu internetowego
 

Dane pozostawione w naszym systemie zostaną użyte w celu obsługi i realizacji złożonego zamówienia oraz dla innych celów o których mówi: Polityka-prywatnosci

W sklepie internetowym działającym na stronie internetowej www.diakow.fitdietetyk.pl możesz dokonać zakupu programu dietetycznego w formie cyfrowej opracowanego przez dietetyków sieci FIT DIETETYK

Sprzedawcą w/w produktu jest Michalina Diakow prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Michalina Diakow, Młyńska 15, 67-200 Głogów, NIP: 6222660935. Ze sprzedawcą można się skontaktować pod adresem mailowym:  michalina.diakow@fitdietetyk.pl .

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu

§ 1 Definicje

1.Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Strona internetowa – strona internetowa znajduje się pod adresem www.diakow.fitdietetyk.pl

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie.

5. Sprzedawca – Michalina Diakow prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Michalina Diakow, Młyńska 15, 67-200 Głogów, NIP: 6222660935

6. Produkt – treść cyfrowa, wymieniona i opisana na stronie sklepu, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy

 

§ 2 Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.diakow.fitdietetyk.pl/sklep


§3 Wymagania techniczne
 

Do dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Podczas korzystania ze sklepu w systemie teleinformatycznym osoby przeglądającej instalowane są pliki cookies. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa polityka prywatności dostępna pod adresem polityka prywatności

 

§ 4 Zakup

1.W celu dokonania zakupu Produktu należy:

  • Wybrać produkt i dodać go do koszyka
  • Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” po dokładnym sprawdzeniu czy zawartość koszyka się zgadza. Jeżeli zawartość koszyka się nie zgadza, należy ją na tym etapie edytować i zaktualizować koszyk, a następnie ponownie sprawdzić czy zawartość koszyka się zgadza i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
  • Wypełnić formularz zamówienia i przejść do procedury płatności poprzez przycisk „Kupuję i płacę”
  • Wybrać określony sposób płatności i dokonać płatności

2. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

3. Klient może żądać wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym doręczono Produkt. Faktura może zostać przesłana drogą elektroniczną


§5 Sposoby płatności

Dostępne metody płatności to przelew bankowy oraz szybkie przelewy elektroniczne. Rozliczenia transakcji eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl. 

Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.

Zakupiony przez Użytkownika Produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu (w przypadku szybkich płatności), do Klienta jest również wysyłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. W przypadku płatności przelewem bankowym, produkt będzie wysłany, w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych po otrzymaniu płatności zawierającej w tytule przelewu numer zamówienia.

 W przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nieotrzymania przelewu w terminie dwóch tygodni od dnia zamówienia

 

§ 6 Korzystanie z Produktu

1. Produkt jest treścią cyfrową,  wobec czego, do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku (pdf, epub lub mobi)

2. W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem  michalina.diakow@fitdietetyk.pl


§ 7 Odstąpienie od umowy
 

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do skorzystania z tego prawa wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie woli. Może ono zostać złożone na przykład drogą mailową. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jeżeli podczas dokonywania zakupu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Klient traci prawo do odstąpienia od umowy 


§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu oraz procesu zakupowego, domagając się wymiany na produkt wolny od wad, usunięcia wady, składając oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy. Reklamację można wysłać pod adres  michalina.diakow@fitdietetyk.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia 


§ 9 Dane osobowe i pliki cookies
 

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem polityka prywatności

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Sprzedawca wskazuje na możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku Klientów będących konsumentami. Klient ma możliwość m.in. zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej czy skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http://www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§ 11 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 

POKAŻ